ساختمان مرکزی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما، کوچه شادی، شماره یک تلفن: 88776647، 4-88776682، 88779119، 88885011 دورنگار: 88775010صندوق پستی: 4691-19395 کد پستی: 1994753486

 

ساختمان پارک پرنس

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه زاینده رود، شماره 3   تلفن: 6-88052594 دورنگار: 88053242 کد پستی: 1991634411

 

واحد روابط عمومی و نشریه

 تلفن: 88796706 دورنگار: 84782051 پست الکترونیک: info@moshanir.co

 

دفتر بازاریابی

 تلفن: 88794745 دورنگار: 88775010

 

دفتر مدیریت عامل

 تلفن: 88889128 دورنگار: 88775010 

معاونت طرحهای انتقال و توزیع نیرو

 تلفن: 88672159 دورنگار: 84781731

 

معاونت طرحهای اب و انرژی

 تلفن: 88889121 دورنگار: 88773549

 

معاونت طرحهای تولید

 تلفن: 88053245 دورنگار: 88053244

 

معاونت طرحهای صنعتی و انرژیهای نو

 تلفن: 88672157 دورنگار: 84782135

 

معاونت طرح های حمل و نقل و شهرسازی

 تلفن: 88889123 دورنگار: 88775010

 

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی

 تلفن: 88790173 دورنگار: 88889122

 

معاونت اداری و مالی

 تلفن: 88889127 دورنگار: 88775010

 

امور اداری

 تلفن: 88776389 دورنگار: 88775010