آغاز بهره برداری از پروژه خط 400 کیلوولت تکمداره باندل سه سیمه ارتباطی نيروگاه سیاه بیشه - پست وردآورد ( پارک جنگلی)

سه شنبه 09 دی 1399 3927 بازدید

بنابراطلاع مجری طرح خطوط انتقال شرکت برق منطقه ای تهران، خط ۴۰۰ کیلوولت تکمداره باندل سه سیمه وردآورد-سیاه بیشه درتاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ برقرار گردید.

احداث این خط به منظورانتقال انرژی الکتریکی تولیدی ازسدونيروگاه تلمبه ای ذخيره اي سياه بيشه به پست وردآورد تهران وافزایش ضریب اطمینان وپایداری
شبکه صورت گرفت وکلیه مراحل مطالعاتی، خدمات مهندسی ،تامین تجهیزات ونظارت کارگاهی آن توسط همکاران امورخطوط ۱ شرکت مشانیرانجام گردیده است.
این خط بطول ۶۷ کیلومتر ازنظر موقعیت جغرافیایی وقرارداشتن درسخت ترین مناطق مرتفع (تا۳۲۰۰ مترازسطح دریا)وکوهستانی صعب العبورومحدودیت فصل
کاری ناشی ازشرایط جوی(حداکثر۵ ماه درسال) ازپروژه های منحصربفردوزارت نیروبشمارمی رودکه احداث آن ازتابستان ۱۳۸۶ لغایت پاییز ۱۳۹۴ بطول انجامید وبا
توجه به فرارسیدن زمستان زودرس درمناطق مختلف مسیروعدم امکان بازدیدعوامل بهره برداری درآن زمان ،نهایتاً باانجام بازدیدهای تکمیلی ورفع پاره ای نواقص
درساعت ۲۰:۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ برقرارشده وبه شبکه سراسری متصل گردید.

همکارانی که دربه ثمرنشستن این پروژه مشارکت داشته اند عبارتنداز:
آقای مهندس احمدرضایی جوان : مدیرامورخطوط۱
آقای مهندس احمدرضانقابی : مدیر پروژه
آقای مهندس شهاب زجاجی : سرپرست دستگاه نظارت
آقای مهندس علی تاجیک: مسئول کنترل فنی پروژه
ناظرین اصلی: آقایان :محمدوردی، کردبچه ،محمودی ،صنگوری ،قزل واسدی
ناظرین کمکی:،آقایان: مهندس قربانی وخسروی

بهره برداری از پروژه خط ۴۰۰ کیلوولت تکمداره باندل سه سیمه ارتباطی نيروگاه سیاه بیشه - پست وردآورد ( پارک جنگلی) بهره برداری از پروژه خط ۴۰۰ کیلوولت تکمداره باندل سه سیمه ارتباطی نيروگاه سیاه بیشه - پست وردآورد ( پارک جنگلی)
/ انتهای خبر /
Scroll to Top