بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی کشور از سد ونیروگاه سیاه بیشه

شنبه 13 دی 1399 1679 بازدید

بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی کشور از سد ونیروگاه سیاه بیشه

/ انتهای خبر /
Scroll to Top