معرفی اعضای هیئت مدیره

محمود مقدم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

علی همتی عضو هیئت مدیره

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

محسن بختیار نایب رئیس هیئت مدیره

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

محمد کبیری اصفهانی رئیس هیئت مدیره

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!
Scroll to Top