علیرضا حسن منفرد مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

علیرضا دائمی مشاور عالی مدیر عامل

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

سیامک اصفهانی معاون قراردادها و توسعه بازار

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

مسعود صادقی معاون طرح های تولید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

پیمان توحیدی معاون برنامه ریزی و نظارت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

رضا کیانی معاون طرح های آب و انرژی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

احمدرضا نقابی عضو هیئت مدیره، معاون طرحهای حمل و نقل و شهرسازی و معاون طرحهای انتقال و توزیع نیرو

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

فاطمه بهاروند معاون محیط زیست و توسعه پایدار

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!
Scroll to Top