محمود مقدم مدیر عامل

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

علیرضا دائمی مشاور عالی مدیر عامل

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

علی اصغر امجدی مشاور مدیر عامل

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

محمدعلی معلمی مشاور مدیر عامل

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

پرویز تجزیه چی معاون قراردادها و توسعه بازار

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

بهمن اله مرادی معاون طرح های صنعتی و انرژی های تجدید پذیر

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

مسعود صادقی معاون طرح های تولید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

مهران اصغری معاون طرح های انتقال و توزیع نیرو

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

سید وحید مرتضوی معاون طرح های آب و انرژی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

علیرضا حسن منفرد معاون محیط زیست و توسعه پایدار

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

محمد صافی معاون طرح های حمل و نقل و شهرسازی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

ابراهیم دهشیری معاون اداری و مالی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

علی اردوان معاون برنامه ریزی و نظارت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!
Scroll to Top